มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571507201
นางสาวกัญญรัตน์ โชคเจริญ 
2
571507202
นายกิตติพงษ์ โลนไธสง 
3
571507205
นางสาวฐิตาพร พลดงนอก 
4
571507206
นายทัดภูมิ ชำนาญ 
5
571507207
นายธีรวุฒ แสงฤทธิ์ 
6
571507208
นางสาวนัฐยา ชำนาญ 
7
571507209
นางสาวนิภาพร หาญชัย 
8
571507210
นางสาวนิลุบล นนท์ศิริ 
9
571507211
นางสาวเบญจมาศ หอมอ้ม 
10
571507212
นางสาวเบญจรัตน์ พุ่มน้อย 
11
571507213
นางสาวประกายมาศ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 
12
571507214
นางสาวปลายกมล จงสวัสดิ์ 
13
571507215
นางสาวปวีณ์สุดา จงเพียร 
14
571507217
นางสาวปาลิสษา พรมสายบัว 
15
571507218
นางสาวเปรมจิต อินทรเพชร 
16
571507219
นางสาวเปรมรัศมี กิตติพณิชย์ 
17
571507220
นางสาวพิมพ์อักษร โม้พิมพ์ 
18
571507221
นางสาวไพรจิตร อักษร 
19
571507222
นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ทองกลม 
20
571507223
นางสาวมาริษา ศรีเดช 
21
571507224
นางสาวมินตรา ไชยชนะ 
22
571507225
นางสาววารินธร ทิพย์รักษ์ 
23
571507227
นางสาวสุภัทตรา เมฆวัน 
24
571507228
นางสาวอนงค์วดี วงษ์โก 
25
571507229
นางสาวอริยาภรณ์ จันทดวง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................