มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571507301
นางสาวกนกวรรณ ปัญญาแจ้ง 
2
571507302
นางสาวกมลพรรณ ไชยสงคราม 
3
571507305
นายเกียรติปิติ นาคคำ 
4
571507306
นางสาวจิรนันท์ ปราบนอก 
5
571507307
นางสาวนริศรา คงโนนกอก 
6
571507308
นางสาวบุษบากร รอญศึก 
7
571507309
นางสาวเบญจพร ทองโปรย 
8
571507310
นางสาวรัชฎาพร สายสุมทร 
9
571507312
นางสาวสมพร ถาดไธสง 
10
571507313
นายสุขเอก ขวัญพูน 
11
571507315
นางสาวอจิรวดี ปุริมาโน 
12
571507316
นายอังคาร หาญจันทร์ 
13
571507317
นางสาวอารยา จิตต์นอก 
14
571507318
นางสาวอินทุอร เริงชัยภูมิ 
15
571507319
นางสาววนิดา สายทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................