มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571501101
นางสาวกชกร แบนอภัย 
2
571501102
นางสาวกนกทิพย์ วังทอง 
3
571501105
นางสาวชนิกา กล้าหาญ 
4
571501106
นางสาวชลทิพย์ พันธ์ยาง 
5
571501107
นางสาวฐิติกาญจน์ ชัยชนะ 
6
571501108
นางสาวฐิติมา มงคล 
7
571501109
นางสาวธารารัตน์ เมินขุนทด 
8
571501111
นางสาวประภาพรรณ โผดนอก 
9
571501113
นางสาวปิณฑิรา แสงกุดเลาะ 
10
571501114
นางสาวแพรวพรรณ์ วิชัยโย 
11
571501117
นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดปทุม 
12
571501120
นายสหรัฐ แถวไธสง 
13
571501121
นางสาวสุธารส ชิ้นจอหอ 
14
571501123
นางสาวสุพิชญา อินทร์นอก 
15
571501124
นางสาวเสาวลักษ์ ข่อยนอก 
16
571501125
นางสาวอรอนงค์ ไชยสุวรรณ์ 
17
571501126
นางสาวอาริษา ทองนะคะ 
18
571501127
นางสาวอุ่นเรือน เนาวราช 
19
571501128
นางสาววรรพร ช่วยจะโป๊ะ 
20
571501129
นางสาวญาติกา บรรเทากุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................