มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571505201
นางสาวกัญญารัตน์ บูรณะถาวร 
2
571505202
นายจตุพล แพ่งผล 
3
571505203
นางสาวจิรัชญา ก่อศิลป์ 
4
571505204
นายไชยพงศ์ ปานมีศรี 
5
571505205
นางสาวณัฐริกา ฦาชา 
6
571505209
นางสาวนาถลัดดา เพียชำนิ 
7
571505210
นางสาวเบญจมาภรณ์ พลเสน 
8
571505211
นางสาวปาริชาติ รักษาภักดี 
9
571505212
นางสาวปิยนุช จันหานาม 
10
571505213
นางสาวพิรดา ฉวีกลาง 
11
571505214
นางสาวมะลิวัลย์ สมตา 
12
571505215
นายยศพร พลอยศิลา 
13
571505216
นางสาวโยธกานต์ นิลสมัคร 
14
571505217
นางสาวรัชฎาภรณ์ อิงบารมี 
15
571505218
นางสาววนิดา ตันชัยฤทธิกุล 
16
571505219
นายวิทวัส พันธ์งาม 
17
571505220
นางสาวศศิประภา เพ็งลุน 
18
571505221
นางสาวสิริลักษณ์ นราพล 
19
571505223
นางสาวอภิญญา ทองใบ 
20
571505224
นางสาวอารยา นาดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................