มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571502101
นางสาวกัลยาณี ครองโนนกอก 
2
571502102
นางสาวเกตุวรี มีศิริสูงเนิน 
3
571502103
นางสาวชฎาทิพย์ โต่นวุธ 
4
571502104
นายชัยรัตน์ สมคำศรี 
5
571502105
นางสาวชุติกาญจน์ สีแดง 
6
571502106
นายโชคทวี จันทร์สว่าง 
7
571502107
นางสาวณิชชาวัลย์ ทวันเวช 
8
571502109
นายธีระวุธ วงษ์ชมภู 
9
571502110
นางสาวนันท์จิรา หมื่นยุทธ์ 
10
571502111
นายนิรุช สุวรรณวิเศษ 
11
571502113
นายภาสชัย จุลโทชัย 
12
571502114
นางสาวนันท์นภัส ดังชัยภูมิ 
13
571502115
นายศตวรรษ สวดสม 
14
571502116
นางสาวศิริลักษณ์ มานาเสียว 
15
571502117
นางสาวสุนิสา หมู่โสภิญ 
16
571502118
นางสาวสุรีย์พร ภูช่างทอง 
17
571502119
นายสุวิชา สวัสดิ์ศรี 
18
571502120
นางสาวอนงค์นาถ เลิศเรืองสิริวัฒนา 
19
571502121
นางสาวอมรณัฐ สวนไผ่ 
20
571502122
นายอัครพล อนุพันธ์ 
21
571502123
นายอาทิตย์ ฤทธิ์จรูญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................