มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
571502201
นางสาวกฤติยาภรณ์ โพชะกะ 
2
571502202
นางสาวกุ้งนาง จิตจันทึก 
3
571502204
นางสาวชนาธิป สาดแล่น 
4
571502206
นางสาวเชษฐ์สุดา รังษี 
5
571502207
นายฑศพนธ์ แก้วกัญญา 
6
571502209
นางสาวธีรยา ปลื้มใจ 
7
571502210
นางสาวนฤมล พรมโสภา 
8
571502211
นางสาวนันทวรรณ ภูมิสม 
9
571502212
นางสาวพัชริดา แสนสุข 
10
571502213
นางสาวพิพัฒน์ ศรีคุณ 
11
571502214
นางสาวเรณู กระจ่างศรี 
12
571502215
นางสาววิไลรัตน์ เป๊ะซาน 
13
571502216
นางสาวนิษฏ์สินีอร พยัคฆพล 
14
571502217
นางสาวศุภรัตน์ แต้มไธสง 
15
571502218
นางสาวสุเพ็ญนภาภรณ์ บุญเทียม 
16
571502220
นายเสาร์เล็ก เพื่อนสงคราม 
17
571502222
นางสาวอรวี ทีเขียว 
18
571502223
นางสาวอัชรา ศรีเดช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................