มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นครราชสีมา57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572620202
นายกิตถนุ แปกระโทก 
2
572620229
นางสุชาทิพย์ สวัสดิ์นิตยกร 
3
572620232
นายสุระชัย เทาใหม่ 
4
572620236
นายเอกชัย ภัทรสุปรีดิ์ 
5
572620239
นายยุทธนา ศรอินทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................