มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เกษตรสมบูรณ์57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572620302
นางวารุณี กุนันตา 
2
572620316
นางสาวพัชราภรณ์ บุญพร้อม 
3
572620323
นางสภักร น้อยเจริญ 
4
572620329
นายอิสราพงษ์ ภิญโญยาง 
5
572620334
สิบตรีทวาย กุนันตา 
6
572620336
นายยุทธนา งามผ่อง 
7
572620339
นายเสกสรร ภูสีน้ำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................