มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เกษตรสมบูรณ์57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572620302
นางวารุณี กุนันตา 
2
572620316
นางสาวพัชราภรณ์ บุญพร้อม 
3
572620334
สิบตรีทวาย กุนันตา 
4
572620336
นายยุทธนา งามผ่อง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................