มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มิ่งมงคลคีรี57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572620402
นางสาวขนิษฐา ปานเนาว์ 
2
572620407
นางสาวฐานิตา มาโฮง 
3
572620410
นางทิพย์วรรณ กาจหาญ 
4
572620427
นางวารุณี โกจารย์ศรี 
5
572620440
นายวรวิทย์ ถิ่นถาน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................