มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มิ่งมงคลคีรี57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572620402
นางสาวขนิษฐา ปานเนาว์ 
2
572620403
นางขวัญชนก สิงหาปัด 
3
572620404
นางจันทร์เล็ก พิมล 
4
572620406
นายชวภณ เลาหกาญจนกิจ 
5
572620407
นางสาวฐานิตา มาโฮง 
6
572620408
นายณรงค์ พานขันธ์ 
7
572620410
นางทิพย์วรรณ กาจหาญ 
8
572620413
นายนฤเบศร์ น้อยวัน 
9
572620414
นายนิพนธ์ รักธรรม 
10
572620415
นางสาวปราวีณา นะลาคุณ 
11
572620416
นายปรีชา ศรีโคตร 
12
572620417
พระปิติพงษ์ สิริปญโญ 
13
572620418
นายพงษ์ศักดิ์ ม่วงอินทร์ 
14
572620419
นางพิมลพรรณ จูมกุดรัง 
15
572620420
นางพรรณา ยาวิคำ 
16
572620422
นายวงษ์พานิตย์ สิงห์ชู 
17
572620423
นายวรภัทร จันทร์หล้า 
18
572620424
นางสาววรรณิกา คำภูวงษ์ 
19
572620425
นางสาววรรยา กึกก้อง 
20
572620426
นางสาววราภรณ์ สวนเข้ม 
21
572620427
นางวารุณี โกจารย์ศรี 
22
572620429
นายสายัณห์ ยางเลย 
23
572620430
นายสุขสันต์ ภาวะรัตน์ 
24
572620431
นางสุดารัตน แกนจันทร์ 
25
572620432
นางสาวสุวรรณี จันทร์เพ็ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มิ่งมงคลคีรี57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
572620433
นายเสถียร มิ่งพรหม 
27
572620435
นายอัครวัฒน์ วรรณศรี 
28
572620437
นายคารม สืบมา 
29
572620438
นายศักดิ์ศิลป์ สิงห์บุรมย์ 
30
572620439
นายสมชาติ เขียวดี 
31
572620440
นายวรวิทย์ ถิ่นถาน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................