มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประทาย57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572620501
นายกฤตเมธ โสภาบุตร 
2
572620502
นางสาวจริยา สุหร่าย 
3
572620509
นายธีระยุทธ สนั่นนอก 
4
572620512
นางนรินทร์พร พลวงนอก 
5
572620513
นางสาวนฤมล สันติรักษ์พงษ์ 
6
572620515
นางสาวประวิณา บินไธสง 
7
572620518
นายปิยะพันธุ์ ทองสุขนอก 
8
572620520
นางสาวมัลลิกา ดวงทรัพย์ 
9
572620521
นายรุ้งเพชร จันหอม 
10
572620526
นางสาวศิริพร ตราดไธสง 
11
572620527
นางสาวศิริวรรณ ชาพรม 
12
572620528
นายสนั่น ไพรเขียว 
13
572620529
นายสมศักดิ์ ช่างบุ 
14
572620533
นายเสถียร จงถาวร 
15
572620534
นายเสรี นามพิมูล 
16
572620536
นายอภิสิทธิ์ ประทุมเมศ 
17
572620537
นางอุ่นเรือน พลสงคราม 
18
572620540
นางสาวธันยา จำวัน 
19
572620541
นางสาวประดับพร สรสิทธิ์ 
20
572620542
นางวรรณพร เขตคาม 
21
572620544
นายสุวพิชชา ตุนอก 
22
572620545
นางดาวประกาย อินศรีเมือง 
23
572620547
นางธัญภรณ์ ขาวขำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................