มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แวงน้อย57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572620602
นายกุล ฉันสิมา 
2
572620603
นางขวัญใจ หาญชนะ 
3
572620605
นางสาวจินตนา ศรีชุม 
4
572620606
นางจิรายุ แก้วกาหลง 
5
572620607
นางฉวีวรรณ วิลัยวรรณ์ 
6
572620608
นายเฉลิมชาติ โนนทะเสน 
7
572620610
นางดาว เพ็ชรตะกั่ว 
8
572620615
นางสาวเบญจมาภรณ์ แบบบาง 
9
572620616
นายประชัน ทึนรส 
10
572620617
นางสาวพรชนก ขัวโคตร 
11
572620618
นางสาวพัณณิตา ปะริเตสัง 
12
572620619
นางธันยารัตน์ ใจตรง 
13
572620620
นางสาวภาวิณี แดงสีบัว 
14
572620622
นางมณีจันทร์ สกุลเพชร 
15
572620623
นางมะลิ ประวะเสนัง 
16
572620624
นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง 
17
572620626
นายสมหวัง สมนึก 
18
572620628
นางสายทิพย์ ลามา 
19
572620629
นายสุพิษ แจ้งสูงเนิน 
20
572620630
นางสุวิมล นานอก 
21
572620631
นางสาวสุวิมล ยอดสง่า 
22
572620634
นางณัฐธิดา สุวรรณเลิศ 
23
572620635
นายบุญเลิศ แสนศรี 
24
572620636
นางมะลี อาจทนา 
25
572620637
นายวรวุฒิ สุวรรณเลิศ 
26
572620638
นางศิริพร เดชโม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................