มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมืองชัยภูมิ57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572620701
นายกฤษณะ หิรัญเขว้า 
2
572620703
นายกิตติวุฒิ ชูชัย 
3
572620704
นางสาวกุสุมา ประทุมแก้ว 
4
572620705
นางสาวจุฑารัตน์ งาหัตถี 
5
572620707
นายชัฒชัย ชาลาเศรษฐ์ 
6
572620721
นายพัชร หิรัญเขว้า 
7
572620728
นายสุจินดา ขวิตชัยภูมิ 
8
572620730
นายสุวัฒน์ ชัยยา 
9
572620732
นายอภิมุข อิทธิกุล 
10
572620734
นางสาวเพียงใจ แก้ววิจิตร 
11
572620736
นางสาวนิตยา ดีนวลพะเนาว์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................