มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บ้านไผ่57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572620803
นางสาวกมลรัตน์ ทรัพย์โคกสูง 
2
572620808
นางสาวจิราภรณ์ เย็นเสนาะ 
3
572620812
นางสาวณัฐปวีย์ หวานเนื้อ 
4
572620820
นายพิทักษ์ ทุมสิงห์ 
5
572620835
นางสาวสุนิษา อินทมาตย์ 
6
572620838
นายเสวียน ตะลีศูนย์ 
7
572620840
นายอภินัน ดาคม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................