มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บ้านไผ่57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572620802
นายกันตภณ ลารังสิทธิ์ 
2
572620803
นางสาวกมลรัตน์ ทรัพย์โคกสูง 
3
572620808
นางสาวจิราภรณ์ เย็นเสนาะ 
4
572620812
นางสาวณัฐปวีย์ หวานเนื้อ 
5
572620817
นางสาวปาริชาติ สันเทพ 
6
572620820
นายพิทักษ์ ทุมสิงห์ 
7
572620825
พันตรียุทธศาสตร์ แก้วคำแสน 
8
572620828
นายลิขิต สิทธิพรมมา 
9
572620830
นายวิฑูรย์ สีแข่นไตร 
10
572620835
นางสาวสุนิษา อินทมาตย์ 
11
572620838
นายเสวียน ตะลีศูนย์ 
12
572620840
นายอภินัน ดาคม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................