มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วบำเหน็จณรงค์57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572620903
นางเกษร โชขุนทด 
2
572620904
นายจรูญ กิจกลางดอน 
3
572620907
นายชิงชัย เชื้อเจริญ 
4
572620908
นางสาวโชติกา ไชยธราธร 
5
572620909
นายทนง คำพิทักษ์ 
6
572620910
นายทรงวิทย์ สดใส 
7
572620911
นางทัศนีย์ เกวขุนทด 
8
572620914
นายนิรุติ เรืองจาบ 
9
572620916
นายบุญญฤทธิ์ โชขุนทด 
10
572620923
นายเปรื่อง เพลิดขุนทด 
11
572620924
นายพงษ์พัฒน์ พิขุนทด 
12
572620925
นางสาวพเยาว์ ช้างงาม 
13
572620928
นายมนตรี เกวขุนทด 
14
572620931
นางสาวยุพิน กลิ่นศรีสุข 
15
572620935
นายวันชัย แกล้งกลางดอน 
16
572620936
นางวาสนา คูณสิริเจริญภักดี 
17
572620941
นายวุติพงษ์ ชนะเกียรติ 
18
572620942
นายวุฒิพงษ์ เมยขุนทด 
19
572620949
นางสาวสมใจ ศิริประยงศ์ 
20
572620950
นายสมศักดิ์ เพชรขุนทด 
21
572620954
นางสาวสุพรรษา บนขุนทด 
22
572620955
นางสาวสุพรรณี พรามจร 
23
572620956
นางสาวสุพิชชา พชรสิงห์ 
24
572620957
นางสาวสุภาวดี ดวงแก้ว 
25
572620958
นางสุรีรัตน์ ยิ่งธนานันท์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วบำเหน็จณรงค์57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
572620960
นางอภัสสร ผ่องใส 
27
572620963
นางอุสา ทูขุนทด 
28
572620966
นายสามารถ เพชรขุนทด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................