มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คง57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572621005
นางสาวชนิดา พุทธายะ 
2
572621008
นางเดือนฉาย พรมทัด 
3
572621010
นางสาวธนาภรณ์ คำภิบาล 
4
572621013
นายประทีป รักกิจ 
5
572621018
นางพาชื่น ปาทาน 
6
572621038
นายเสนอ เกี้ยวกลาง 
7
572621040
นางสาวอมรดา แก้วเชาว์รัมย์ 
8
572621042
นายปรมัตถ์ คงบารมี 
9
572621045
นายอำนาจ เกี้ยวกลาง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................