มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คง57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572621010
นางสาวธนาภรณ์ คำภิบาล 
2
572621013
นายประทีป รักกิจ 
3
572621018
นางพาชื่น ปาทาน 
4
572621040
นางสาวอมรดา แก้วเชาว์รัมย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................