มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บ้านเขว้า57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572621201
นายขุนทอง วงษ์คำ 
2
572621202
 
3
572621209
นางสาวพิชญาภัค คุ้มไข่น้ำ 
4
572621216
นายพิเชษฐ ละอองชัย 
5
572621221
นางมะลิ รัญชัย 
6
572621222
จ่าเอกลิขิต เลิกนอก 
7
572621226
นายสาโรจน์ นาชัย 
8
572621229
นางสาวอมรา สระทองหลาง 
9
572621230
นายอานนท์ วิเซีย 
10
572621233
นางสาวภัคจิรา อนุชัย 
11
572621237
นางสาวนุสบา แจ้งห้วย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................