มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บ้านเขว้า57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572621202
 
2
572621226
นายสาโรจน์ นาชัย 
3
572621230
นายอานนท์ วิเซีย 
4
572621237
นางสาวนุสบา แจ้งห้วย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................