มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัตุรัส57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572621304
นางสาวจิมหลัน ศาลางาม 
2
572621319
นางภัทรศยา กำไม้ 
3
572621321
นายภานุวัฒน์ พาระแพน 
4
572621324
นางสาวสิริลักษณ์ กอบัว 
5
572621330
นายอดิศักดิ์ หงษ์ลอย 
6
572621332
นางสาวอภิสรา ชุมแสง 
7
572621333
นายอวยชัย หงษ์ชัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................