มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัตุรัส57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572621301
นายกังวาน มาภักดี 
2
572621302
นางขวัญญาดา ชาติวิเศษ 
3
572621304
นางสาวจิมหลัน ศาลางาม 
4
572621305
นางชาลิสา ดีน้อย 
5
572621308
นายเดชา หาญจันทร์ 
6
572621310
นายธันยะเทพ เดชธนชาติ 
7
572621311
นางนันทวัน ศรีศิริ 
8
572621315
นายประสิทธิ์ คำภู 
9
572621316
นางสาวพัชรี สีมาวงค์ 
10
572621318
นางสาวเพ็ญนภา ยันบัวบาน 
11
572621319
นางภัทรศยา กำไม้ 
12
572621320
นายภาณุพงศ์ ร่มแสง 
13
572621321
นายภานุวัฒน์ พาระแพน 
14
572621322
นางสาววิลาวัณย์ ยงหม่อง 
15
572621324
นางสาวสิริลักษณ์ กอบัว 
16
572621325
นางสาวสุปราณี ค่ายใส 
17
572621326
นายสุภชัย ตอพล 
18
572621327
นางสาวสุภาวินี รัตนวิชัย 
19
572621328
นายสุรวิชญ์ กิ่งช้าง 
20
572621329
นายสุรศักดิ์ พรามจร 
21
572621330
นายอดิศักดิ์ หงษ์ลอย 
22
572621332
นางสาวอภิสรา ชุมแสง 
23
572621333
นายอวยชัย หงษ์ชัย 
24
572621335
นายอาทิตย์ ทาระแพน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................