มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แก้งคร้อ57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572621401
นางสาวกนกอร ลันทูล 
2
572621402
นางกนิษฐา พรหมวิชัย 
3
572621407
นางสาวขวัญฤทัย หุ่นสม 
4
572621408
นายจักรี หอกกระโทก 
5
572621411
นางดวงพร ตอพล 
6
572621419
นางพวงพยอม พรมแพน 
7
572621421
นางสาวไพจิตร วงศ์พรหม 
8
572621422
นายภูชนะ มูลศรี 
9
572621424
นางรัศมี หิรัญอร 
10
572621425
นายวีรพล คนบุญ 
11
572621427
นายอภิรักษ์ แสงนาฮาย 
12
572621428
นางสาวอรทัย พรหมวิชัย 
13
572621430
นายอาทิตย์ บำรุงหมู่ 
14
572621434
นางสาววรรณภา เยาวราช 
15
572621435
นายสรวิทย์ ตอพล 
16
572621436
นางสาวอรวรรณ พิมอุบล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................