มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แก้งคร้อ57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572621407
นางสาวขวัญฤทัย หุ่นสม 
2
572621408
นายจักรี หอกกระโทก 
3
572621411
นางดวงพร ตอพล 
4
572621427
นายอภิรักษ์ แสงนาฮาย 
5
572621430
นายอาทิตย์ บำรุงหมู่ 
6
572621435
นายสรวิทย์ ตอพล 
7
572621436
นางสาวอรวรรณ พิมอุบล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................