มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พญาแล57
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572621515
นายธันวา ไทยสงคราม 
2
572621521
นายไพทูล ทองศรีสุข 
3
572621524
นางสาวเยาวลักษณ์ สร้อยกุดเรือ 
4
572621535
นายอัคเดช อาจอารัญ 
5
572621536
นายอำนาจ ซื่อตรง 
6
572621542
นางธนวรรณ ไผ่โสภา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................