มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กศปช.CS57.1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572102104
นางสาวธีรดา กล้ารอด 
2
572102106
นางสาววาสนา หมั่นกิจ 
3
572102110
นางสาวนภาพร เสนกระจาย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................