มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572103102
นางสาวนฤมล เพียนอก 
2
572103109
นางแพทอง อาจกล้า 
3
572103110
นางสาวมะลิวรรณ ยมดี 
4
572103112
นางสาวเรวดี สร้อยอำภา 
5
572103113
นางสาวศิริกุล กล่อมขุนทด 
6
572103114
นางสาวศิรินันท์ ดีอีเม้ง 
7
572103117
นางสาวสุวารินทร์ กมขุนทด 
8
572103118
นางสาวฆีตภัส สมนาแซง 
9
572103120
นายสุรเชษฐ์ วระเวชสกุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................