มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กศปช.MM57.1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572401110
นางสาวธิดาพร ถนอมเชื้อ 
2
572401112
นางสาวนภาพร สุขเสริม 
3
572401137
นายเอกภาพ สนธิเดชกุล 
4
572401138
นายธีรวัฒน์ จันดีบาง 
5
572401140
นายสุรนาท อ่างแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................