มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ การจัดการ571
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572401103
นางสาวจรรยารัตน์ อันสน 
2
572401105
นายเจษฎาพร แก้วสีบุตร 
3
572401107
นายฐิติพงษ์ ชัยอาวุธ 
4
572401108
นางสาวณัฏฐา ไชยนาม 
5
572401109
นางสาวทิพย์ประภา ต่อบุญ 
6
572401112
นางสาวนภาพร สุขเสริม 
7
572401113
นางสาวนาตยา โชติกิ่ง 
8
572401117
นางสาวปิยะธิดา แสงขุรัง 
9
572401120
นางสาวณัฏฐณิชา ถนอมจิต 
10
572401123
นางสาวภาวิณี มณีวรรณ์ 
11
572401124
ว่าที่ร้อยตรีมงคล ยิ้มนอก 
12
572401130
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสกุลพร ชูสกุล 
13
572401132
นางสาวสุทธิวรรณ ชัยอาวุธ 
14
572401135
นายอนันตชัย วรกุล 
15
572401136
นางสาวอมรรัตน์ รอนไพรินทร์ 
16
572401137
นายเอกภาพ สนธิเดชกุล 
17
572401138
นายธีรวัฒน์ จันดีบาง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................