มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศปช.BC57.1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572403101
นางสาวเกตุวรา แซ่ซิ้ม 
2
572403117
นางสาวรำไพ เหมพรมมา 
3
572403123
นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโญยาง 
4
572403127
นางสาวสุนทรี เหล่าบัวบาน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................