มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572301102
นางสาวกัญญาณัฐ แซ่แต้ 
2
572301109
นายชัยวัฒน์ เค้าแก้ว 
3
572301114
นางสาวทศพร แสนขยัน 
4
572301116
นายนฤนาท เฟสูงเนิน 
5
572301117
นางสาวปรารถนา มามีสุข 
6
572301119
นางสาวกัญญาภัทร ดีอีเม้ง 
7
572301120
นางสาวพัชรินทร์ ม่วงมนตรี 
8
572301126
นายยุทธพิชัย ไกรสนธิ์วัฒนา 
9
572301127
นางสาวรุ่งนภา ไกรสนธิ์วัฒนา 
10
572301128
นางสาวรุ่งฤดี นระพิมพ์ 
11
572301129
นายลักษณชัย เหวชัยภูมิ 
12
572301130
นางสาวลัดดา สิงห์กระโจม 
13
572301132
นายวศินพงศ์ เหล็กสูงเนิน 
14
572301134
นางสาวศิริพร ริรักชาติ 
15
572301135
นางสาวศิริพร คำแหง 
16
572301139
นายเสกสรรค์ เขจรสัตย์ 
17
572301140
นางสาวอัญญาพร อินสูงเนิน 
18
572301141
นางฉบา ครองบุ่งคล้า 
19
572301142
นายณัฐพล รอดไธสง 
20
572301143
นางสาวณัฐชาวลักษ์ ผาจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................