มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572301102
นางสาวกัญญาณัฐ แซ่แต้ 
2
572301109
นายชัยวัฒน์ เค้าแก้ว 
3
572301112
นายณัฐพงศ์ ทิพมาศนานนท์ 
4
572301120
นางสาวพัชรินทร์ ม่วงมนตรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................