มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น การปกครองฯ571
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572302101
นายเกรียงไกร ประสิทธิ์ 
2
572302104
นายพินิจ มาตราช 
3
572302105
นายมงคล เพิ่มสุข 
4
572302106
นายวีรศักดิ์ กกกลาง 
5
572302107
นายศรไกร หินนอก 
6
572302108
นายศุภรัตน์ แซ่ตู 
7
572302110
นายสรทัศ สังข์ทอง 
8
572302113
นายกรรณพนธ์ เถื่อนศรีจันทร์ 
9
572302121
นางศุกร์สิริ มีไผ่ขอ 
10
572302123
นายสุภาษิต วงศ์รัตน์ 
11
572302126
นางสาวพานทอง พงษ์ศิลา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................