มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ กศปช.HRM57.1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
572304103
นายชิษณุพงศ์ เชื้อผะกา 
2
572304107
นางณัฐณิชา จันทะนาม 
3
572304111
นายธีรบูลย์ แหลมเงินทวีศรี 
4
572304112
นางนันท์วรรธน์ สังข์ศิริ 
5
572304114
นายบัญญัติ ชูเกต 
6
572304115
นายบุญยืน สามพิมพ์ 
7
572304118
นางสาวปวีณา ผินนอก 
8
572304119
นางพรรณธิพา ใสสะรัง 
9
572304121
นางเพียงกมล การเพียร 
10
572304122
นางสาวภัชชากาญจน์ ฉิมนอก 
11
572304123
นางวรนุช ทองภู 
12
572304126
นายสมชาย ตระกูลสันติรัตน์ 
13
572304127
นายสันติ ประจิตร 
14
572304129
นางสุรจิตร จิตจำนงค์ 
15
572304131
นางสาวสุรีพร จันทร์ภิรมย์ 
16
572304134
นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ชิณวงศ์ 
17
572304135
นายเอกพล นามโพธิ์ 
18
572304138
นางอรุณี สุธรรมเกษม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................