มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา วิจัย57
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
574813101
นางสาวปัทมาพร ไพศาลธรรม 
2
574813102
นางสาววัชราวลัย คำทะเนตร 
3
574813103
นางสุจินดา คำอู 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................