มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศ.57
ระดับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
574831101
นางสาวกฤษณา พัฒเพ็ง 
2
574831102
นางเครือวัลย์ ดังชัยภูมิ 
3
574831103
นางสาวนิรัฉรา อ่อนสุวรรณ 
4
574831104
นางสาวพัชรี ศรีศักดิ์วิชัย 
5
574831106
นางสาวมะลิ ไพศาลธรรม 
6
574831107
นางมาลินี วาสสามัคคี 
7
574831109
นางสาวสุทธิรัตน์ หิรัญชาติ 
8
574831110
นางสาวพรจิตต์ มีสิทธิ์ 
9
574831111
นางรุจาภา มุ่งวิชา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................