มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศ.57
ระดับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
574831102
นางเครือวัลย์ ดังชัยภูมิ 
2
574831103
นางสาวนิรัฉรา อ่อนสุวรรณ 
3
574831106
นางสาวมะลิ ไพศาลธรรม 
4
574831107
นางมาลินี วาสสามัคคี 
5
574831111
นางรุจาภา มุ่งวิชา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................