มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา วิจัย.อ.ป.571
ระดับ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
577813101
นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล 
2
577813102
นางสาวเพชรอารี ศรีมันตะ 
3
577813103
นางอัญจนา สุพันดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................