มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตรโท1
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
575812101
นางกาญจนา แก้วโก๋ 
2
575812103
นางสาวชนนิกานต์ พรขุนทด 
3
575812104
นายชโยดม ประภาสโนบล 
4
575812105
นายชัชวาล พันธ์ศรี 
5
575812106
นางสาวตวรรณ เทียนชัย 
6
575812107
นางสาวนิศารัตน์ พันธุ์เดช 
7
575812108
นายบวรวิทย์ เสมาเพชร 
8
575812109
นางปาริชาติ ธีรกุล 
9
575812110
นางสาวปาวีณา แพนชัยภูมิ 
10
575812111
นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำ 
11
575812113
นางสาวโยทกา อุดทา 
12
575812114
นางสาวรสริน สงกรานต์ 
13
575812115
นายวรกฤษณ์ ครบุรี 
14
575812116
นายวรรณศักดิ์ ศรีบุบผา 
15
575812117
นายวรวีร์ บำรุงหมู่ 
16
575812118
นางสาววัลยรีย์ พรทิตยกุล 
17
575812121
นายสถาพร คงกันกง 
18
575812122
นางสาวสมพิศ ฤทธิ์จรูญ 
19
575812123
นางสมพิศ สวัสดี 
20
575812125
นางสาวสุธาสินี บุญเถื่อน 
21
575812126
นายอนุชิต สืบชาติ 
22
575812127
นายอภิเดช บุญคง 
23
575812128
นายอภิสิทธิ์ อ่อนสกุล 
24
575812129
นางสาวอรุณรัตน์ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................