มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตรโท1
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
575812101
นางกาญจนา แก้วโก๋ 
2
575812103
นางสาวชนนิกานต์ พรขุนทด 
3
575812104
นายชโยดม ประภาสโนบล 
4
575812105
นายชัชวาล พันธ์ศรี 
5
575812107
นางสาวนิศารัตน์ พันธุ์เดช 
6
575812110
นางสาวปาวีณา แพนชัยภูมิ 
7
575812111
นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำ 
8
575812113
นางสาวโยทกา อุดทา 
9
575812115
นายวรกฤษณ์ ครบุรี 
10
575812116
นายวรรณศักดิ์ ศรีบุบผา 
11
575812117
นายวรวีร์ บำรุงหมู่ 
12
575812121
นายสถาพร คงกันกง 
13
575812125
นางสาวสุธาสินี บุญเถื่อน 
14
575812127
นายอภิเดช บุญคง 
15
575812128
นายอภิสิทธิ์ อ่อนสกุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................