มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตร572
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
575812201
นางสาวขวัญใจ เสิงขุนทด 
2
575812202
นายฉัตชัย ทองประภา 
3
575812203
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัดดา พิลาออน 
4
575812205
นางสาวฉัตรชนก ฤทธิ์จรูญ 
5
575812206
นางสาวธีราภรณ์ ลาดก่าน 
6
575812207
นางสาวนุสรา โภคาศรี 
7
575812208
นางสาววัชราภรณ์ อาบสุวรรณ์ 
8
575812209
นายอิศราวุธ โคตา 
9
575812210
นายวุฒิพล แก่นกล้า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................