มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา กบศ.571
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
575811101
นายธนศักดิ์ มาลากอง 
2
575811102
นางสาวธาริณี ศรีวงษ์ชัย 
3
575811103
นางนพวรรณ งอกไข่น้ำ 
4
575811104
นางบานชื่น สิงห์เถิน 
5
575811105
นางพิสมัย เคนโพธิ์ 
6
575811106
นางสาวลัดดาพร ขุนเทพ 
7
575811107
นางอ้อมนที มณีวรรณ 
8
575811108
นางจรัญญา จิราพันธุ์ 
9
575811109
นางจิตรี จับพิมาย 
10
575811110
นางสาวรุจิรา เลิศวรพงศ์ศักดิ์ 
11
575811111
นางสาวสุดารา เอกภูมินทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................