มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา กบศ572
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
575811201
นายพิภัช พรมอ้น 
2
575811202
นายวินัย สมจิตร 
3
575811203
นายสมคิด ทิชัย 
4
575811204
นายอัศวิน เชื้อเมือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................