มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รปม57
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
575852101
นางสาวเกษศิรินทร์ แต่งแดน 
2
575852102
นายโชคชัย ดีนนทะชัย 
3
575852103
นายสมชาย ปัญญากล้า 
4
575852104
พระครูสุวิชาธรรมนาถ (สนั่น นาหมุด) 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................