มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา กบศ.อ.พ571
ระดับ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
578811101
นายณัฐพล พันธุ์ภิญญา 
2
578811102
นายนพรัตน์ สิงหาราโท 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................