มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา วิจัย.อ.พ.571
ระดับ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
578813101
นายดุลย์ สีมา 
2
578813102
นางสาวรัตติยา หาญเสนา 
3
578813103
นางละเอียด เอี่ยมศรี 
4
578813104
นางอาจรีย์ โพธิไพรัตนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................