มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา วิจัย.อ.พ.573
ระดับ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
578813201
นายคำอุ่น เพชรนาท 
2
578813202
นางเบญจวรรณ สวัสดิรักษ์ 
3
578813203
นางปาริฉัตร วงศ์พรหม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................