มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581602101
นางสาวกนกกร ชนะชัย 
2
581602102
นางสาวกิติมาภรณ์ ต่อศรี 
3
581602103
นางสาวจิตรามาศ ดวงจิตร 
4
581602104
นายชัยวัฒน์ พิพุฒ 
5
581602105
นายชนายุทธ บำรุงสงฆ์ 
6
581602107
นายตรีเพชร ชนะพาล 
7
581602112
นายปรีชา นานอก 
8
581602113
นายปรีชาพล ไทยน้อย 
9
581602114
นางสาวพิมพ์เพชร ขามคำ 
10
581602116
นายไพศาล ครองบุ่งคล้า 
11
581602117
นางสาวสาริศา สมภาร 
12
581602118
นางสาววันวิสาข์ กงวงษ์ 
13
581602119
นางสาวศิริประภา ชะนะพาล 
14
581602121
นางสาวสุพิมล ศรีโย 
15
581602122
นายเสฏฐวุฒิ แจ่มวรรณ์ 
16
581602123
นายอธิเบธ พิมพ์ศรี 
17
581602124
นายอนุวัฒน์ ประสพคำ 
18
581602125
นางสาวอนุสรา จงมุม 
19
581602126
นางสาวอรวรรณ กุศลชู 
20
581602127
นายอัครพงษ์ ดีกัณกง 
21
581602128
นายอัคราวุธ ขวัญทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................