มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581101104
นางสาวนิรชา พิมพ์ชัยภูมิ 
2
581101105
นายปารเมศ ใจซื่อ 
3
581101106
นางสาวพรนภา เลิศขามป้อม 
4
581101109
นายวัชราวุฒิ ลาแก้ว 
5
581101110
นายศักรินทร์ ป้องนาน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................