มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581102101
นายกิตติมศักดิ์ วังศรี 
2
581102102
นายจักราช ปัถพี 
3
581102103
นางสาวณธิพร หงษาบาล 
4
581102104
นายณัฐธัญ แสนเมือง 
5
581102107
นายดุจสินธุ ขุณิกากรณ์ 
6
581102108
นายธนพงษ์ แก้วศิลา 
7
581102110
นายธีระพงษ์ กองเกิด 
8
581102112
นายปฏิภาณ ทองศรี 
9
581102120
นายวันเฉลิม นะโนนชัย 
10
581102122
นางสาวสรัลพร ลูกชัยภูมิ 
11
581102123
นางสาวอรวรรณ เพ็ชรเขียว 
12
581102126
นางสาวคชาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................