มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581102103
นางสาวณธิพร หงษาบาล 
2
581102104
นายณัฐธัญ แสนเมือง 
3
581102106
นายดลลวิทย์ ต่อสกุล 
4
581102107
นายดุจสินธุ ขุณิกากรณ์ 
5
581102114
นางสาวปิยวดี ศรีภูธร 
6
581102122
นางสาวสรัลพร ลูกชัยภูมิ 
7
581102125
นายนภัสรพี ประทุมเวียง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................