มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581103101
นางสาวกมลวรรณ ขจรนาม 
2
581103102
นางสาวกาญจนา พงษ์วิเศษ 
3
581103105
นางสาวจันทิมา สระบัว 
4
581103108
นางสาวณัฏฐภรณ์ ชอนขุนทด 
5
581103109
นางสาวณัฐมล โชคบัณฑิต 
6
581103113
นางสาวเบญจวรรณ แสงโสดา 
7
581103115
นางสาวปิยะธิดา บัวนาค 
8
581103116
นางสาวพิมพ์พิมล หิบค้างพลู 
9
581103117
นางสาวภิลาณี ดวงขุนลา 
10
581103120
นางสาวรัชนีกร สาสีเสาร์ 
11
581103121
นายวรวิช จันทร์แก้ว 
12
581103124
นางสาวศิริญา วันทาเขียว 
13
581103125
นางสาวศิริพร วังศรี 
14
581103128
นางสาวสิรินยา งามจัตุรัส 
15
581103129
นางสาวสิริวิมล การรัมย์ 
16
581103132
นางสาวสุภัทรสร รักษา 
17
581103136
นางสาวอรญา นุศรีออง 
18
581103137
นางสาวอรยา หาญสุโพธิ์ 
19
581103140
นางสาวอิงฟ้า แสนนอก 
20
581103141
นางสาวปาริชาติ นาคสีสุก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................