มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581103101
นางสาวกมลวรรณ ขจรนาม 
2
581103102
นางสาวกาญจนา พงษ์วิเศษ 
3
581103104
นางสาวกิตติยา มนเทียน 
4
581103105
นางสาวจันทิมา สระบัว 
5
581103106
นางสาวจิณห์จุฑา สุวรรณราช 
6
581103108
นางสาวณัฏฐภรณ์ ชอนขุนทด 
7
581103109
นางสาวณัฐมล โชคบัณฑิต 
8
581103112
นางสาวนันทวดี ต่อชาติ 
9
581103113
นางสาวเบญจวรรณ แสงโสดา 
10
581103115
นางสาวปิยะธิดา บัวนาค 
11
581103116
นางสาวพิมพ์พิมล หิบค้างพลู 
12
581103117
นางสาวภิลาณี ดวงขุนลา 
13
581103120
นางสาวรัชนีกร สาสีเสาร์ 
14
581103121
นายวรวิช จันทร์แก้ว 
15
581103122
นางสาววิจิตรา เซ็นคำพา 
16
581103123
นายศรัณย์ภัทร ทวีชาติ 
17
581103124
นางสาวศิริญา วันทาเขียว 
18
581103126
นางสาวศุภลักษณ์ ข้องนอก 
19
581103127
นายสรนาถ กรมขุนทด 
20
581103128
นางสาวสิรินยา งามจัตุรัส 
21
581103129
นางสาวสิริวิมล การรัมย์ 
22
581103130
นางสาวสุณิตสา โยธา 
23
581103132
นางสาวสุภัทรสร รักษา 
24
581103134
นางสาวสุรีย์รัตน์ ฉางชัยภูมิ 
25
581103136
นางสาวอรญา นุศรีออง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
581103137
นางสาวอรยา หาญสุโพธิ์ 
27
581103138
นางสาวอรวรรณ ดำเนินงาม 
28
581103140
นางสาวอิงฟ้า แสนนอก 
29
581103141
นางสาวปาริชาติ นาคสีสุก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................