มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581103201
นายกฤษฎา น้อยเสนา 
2
581103202
นางสาวกาญจนา โสส้มกบ 
3
581103203
นายกิตติ เพียรหาผล 
4
581103204
นางสาวเกวลี ประเสริฐสุข 
5
581103205
นางสาวจารุวรรณ ศิริไมย 
6
581103206
นางสาวจินตนา กุลวงษ์ 
7
581103209
นายณัฐวุฒิ ชูอาวุธ 
8
581103212
นางสาวน่านฟ้า จันทร์ฤาชัย 
9
581103214
นางสาวปลายฟ้า จงมุม 
10
581103215
นางสาวพรสุดารัตน์ ผาปาน 
11
581103216
นางสาวภัทราภรณ์ แผ่นทอง 
12
581103217
นายมารุตพงษ์ ประสมเพชร 
13
581103218
นางสาวยุวธิดา เดชแพง 
14
581103219
นางสาวรติมา สงกอก 
15
581103220
นางสาววรนุช คำมี 
16
581103222
นางสาววิจิตรา มูลชาติ 
17
581103223
นางสาวศริญญา ชาติศรี 
18
581103228
นางสาวสิริรัตน์ เหมือยไธสง 
19
581103229
นางสาวสุกัญญา จริยพันธ์ 
20
581103230
นางสาวสุธาทิพย์ ตาวงษ์สา 
21
581103231
นางสาวสุภัตรา สีดากูด 
22
581103233
นางสาวสุมาพร เขื่อนสูงเนิน 
23
581103234
นางสาวสุวนันท์ วรรณกัมมิโก 
24
581103235
นางสาวอภัสนันท์ รวมชัยภูมิ 
25
581103236
นางสาวอรพรรณ ปนรัตน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
581103239
นางสาวอัญชนา ชัชชัยทินภัทร 
27
581103240
นางสาวเอื้อมพร สีมาเพชร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................