มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581103104
นางสาวกิตติยา มนเทียน 
2
581103106
นางสาวจิณห์จุฑา สุวรรณราช 
3
581103112
นางสาวนันทวดี ต่อชาติ 
4
581103122
นางสาววิจิตรา เซ็นคำพา 
5
581103123
นายศรัณย์ภัทร ทวีชาติ 
6
581103126
นางสาวศุภลักษณ์ ข้องนอก 
7
581103127
นายสรนาถ กรมขุนทด 
8
581103130
นางสาวสุณิตสา โยธา 
9
581103134
นางสาวสุรีย์รัตน์ ฉางชัยภูมิ 
10
581103207
นางสาวชลิตรัตน์ จำนงบุญ 
11
581103208
นายณัฐพล เงินลาด 
12
581103227
นางสาวสินจัย เยาวนารถ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................