มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581401102
นางสาวกาญจนา ชาลี 
2
581401104
นางสาวขวัญสุดา ลำชัยภูมิ 
3
581401106
นายเจตนิพัทธ์ ช่วยอุปการ 
4
581401107
นางสาวชนิดาภา คงทน 
5
581401108
นายชาญณรงค์ เลิศเรืองสิริวัฒนา 
6
581401109
นายชินกร ขุนม่วง 
7
581401113
นางสาวนิตยา จันทะแจ่ม 
8
581401114
นางสาวนิศาชล พิมพ์ชัยภูมิ 
9
581401117
นายไพโรจน์ ต้นจำปา 
10
581401118
นายยศกร พันธุ์อุคำ 
11
581401120
นายรัฐศาสตร์ เชื้อวิเศษ 
12
581401123
นายวันเฉลิม อาจฤทธิ์ 
13
581401126
นางสาวสายชล มณีโชติ 
14
581401128
นางสาวสุชานาถ ไชยกุลวัฒนา 
15
581401129
นางสาวสุมิตรา เสนาหมื่น 
16
581401131
นางสาวอภิญญา อะทุมพันธ์ 
17
581401132
นางสาวอริษา อาจฤทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................