มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581401201
นางสาวกัลยารัตน์ พรประสิทธิ์ 
2
581401204
นายจักรพันธ์ โนนฤาชา 
3
581401205
นางสาวจุฬาลักษณ์ กุลรักษา 
4
581401207
นางสาวชมพูนุช โชคสวัสดิ์ 
5
581401210
นางสาวณัฐวดี ลาดเลา 
6
581401211
นางสาวนรินธร เขาเขียว 
7
581401212
นางสาวนิตยา คลาดโรค 
8
581401213
นางสาวนิศาชล พรมหาชัย 
9
581401214
นางสาวบุษยมาส วรพล 
10
581401215
นางสาวปัทมวรรณ์ ป้องชาลี 
11
581401216
นางสาวพิชญา นามปักไต้ 
12
581401218
นางสาวรวีภัทร์ คงเกษม 
13
581401219
นายรัชชานนท์ ไชยสาร 
14
581401220
นางสาวรุ่งธิวา งามโนนทอง 
15
581401221
นายวรรธนะ ลือมงคล 
16
581401222
นางสาววราลักษณ์ พนมวงศ์ 
17
581401223
นางสาววาสนา โสมาสุข 
18
581401227
นางสาวสุกัญญา เลิศล้ำ 
19
581401228
นางสาวสุพรรษา เรืองเจริญ 
20
581401229
นายเสกสรร โนนฤาชา 
21
581401230
นางสาวอภิญญา สงกอก 
22
581401231
นางสาวอรวรรณ ใจปิติ 
23
581401232
นายอัครพล หาญกำลัง 
24
581401233
นางสาวอัญชลี จุลนิคม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................