มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581402102
นางสาวกรรณิการ์ เจริญตา 
2
581402103
นางสาวกุลนิษฐ์ ลามพัฒน์ 
3
581402104
นางสาวคะนึงนิจ เสาะสาย 
4
581402105
นางสาวจารุวรรณ ทับทิมใส 
5
581402106
นางสาวจุฑารัตน์ พลสวัสดิ์ 
6
581402107
นางสาวชนนิกานต์ คิดสุขุม 
7
581402109
นางสาวธัญญารัตน์ ปัญญาสิทธิ์ 
8
581402111
นางสาวนัทมล วันสืบ 
9
581402112
นางสาวนิตยา บัวระบัด 
10
581402113
นายปกรณ์ พรมเมืองเก่า 
11
581402114
นางสาวปิยลักษณ์ พิมโพชา 
12
581402115
นางสาวพรทิวา ศรีอภัย 
13
581402116
นางสาวพัชรวดี ศรีสมบัติ 
14
581402117
นางสาวพิจิตรตรา ชัยเรือง 
15
581402118
นางสาวพิมลวรรณ์ ผิวเวียง 
16
581402120
นางสาวยุพิน ขอมีกลาง 
17
581402121
นางสาวรุฬิยา งามงอน 
18
581402122
นางสาววนิดา จ่าทัน 
19
581402124
นางสาววิไลลักษณ์ พรศรี 
20
581402125
นางสาวสายฝน อินทราแสง 
21
581402127
นางสาวสุวัชรีย์ นำชัยภูมิ 
22
581402128
นางสาวอภิชญา แกมแก้ว 
23
581402131
นางสาวสุพัตรา การเขว้า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................