มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581402201
นางสาวกนกวรรณ หารดี 
2
581402202
นางสาวกาญจนา มาตย์ไตร 
3
581402203
นางสาวขนิษฐา ภูหัตการ 
4
581402204
นางสาวจารวี อรรถโยโค 
5
581402206
นางสาวเจนจิรา กุลโนนแดง 
6
581402208
นางสาวทอฝัน น้อยทอง 
7
581402212
นางสาวเนติมา สระทองอ่อน 
8
581402213
นางสาวปริญญา เชื้อบัวขาว 
9
581402214
นายปิยะรัตน์ สิงห์คำคูณ 
10
581402215
นางสาวพรพรรณ เปล่งวรรณ์ 
11
581402217
นางสาวพิมพ์พิไล ปลื้มชัย 
12
581402218
นางสาวพิไลวรรณ ชอบใหญ่ 
13
581402220
นางสาวรัตติญา รักษาพล 
14
581402221
นางสาวลักษณา กล้าวิเศษ 
15
581402226
นางสาวสุภัทตรา ด่านแก้ว 
16
581402228
นางสาวอภิญญา แสนบุญศรี 
17
581402229
นางสาวอุทัยวรรณ ดูสันเทียะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................