มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581403101
นางสาวกรรณิการ์ โชคเหมาะ 
2
581403102
นายกฤตเมธ ปองชัยภูมิ 
3
581403106
นายชุมพล สุรพงศกร 
4
581403109
นางสาวนิลาวรรณ อ้อนอุบล 
5
581403113
นางสาวภัทรภรณ์ หิรัญคำ 
6
581403114
นางสาวมัสยา หงษ์คำมี 
7
581403115
นายยุทธนา นามปรานิล 
8
581403118
นางสาววัชรี มะโนคำ 
9
581403120
นายศรราม แก่นจันทร์ 
10
581403121
นายศิริชล พลแสน 
11
581403126
นายอิทธิพล สำราญรื่น 
12
581403127
นางสาวอินทิรา แสงมณี 
13
581403128
นายอุเทน นาหนองขาม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................