มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581405107
นางสาวนิดตยา กลึ่งกลาง 
2
581405109
นางสาวปรางค์ฤทัย หาญชนะ 
3
581405111
นางสาวลลิตา จันทกล 
4
581405115
นางสาวอรอุมา ขำเส็ง 
5
581405117
นายอาชัญ ธนะศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................