มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581301101
นางสาวกรรณธิมา โนนกุดทิง 
2
581301103
นายคมสัน แก้วสุริวงษ์ 
3
581301105
นายจิรวัฒน์ หนูตัน 
4
581301112
นางสาวธิดารัตน์ พงษ์สระพัง 
5
581301113
นายธีรศักดิ์ แก้วทิม 
6
581301114
นางสาวนภารัตน์ สองกำปัง 
7
581301116
นางสาวบุษบา เกาะแก้ง 
8
581301117
นางสาวเบญจมาศ ทองแสง 
9
581301118
นายปกรณ์ คลังชำนาญ 
10
581301120
นายพงศกร พระไตรยะ 
11
581301122
นายพุฒิพงศ์ ด้นประดิษฐ์ 
12
581301123
นายภัทรพงษ์ นราพงษ์ 
13
581301124
นางสาวยลดา มาตย์นอก 
14
581301126
นางสาวรุ่งนภา สว่าง 
15
581301129
นายวิศณุวัฒน์ พรหมบุตร 
16
581301131
นายศุภวัฒน์ ชนะชัย 
17
581301132
นายสิทธิพร บุญเรือง 
18
581301133
นางสาวสุจินันท์ แทนสุนิล 
19
581301136
นางสาวสุภาวดี ราศรี 
20
581301137
นางสาวสุวนันท์ วรรณการ 
21
581301139
นางสาวอภิญญา ทิพย์รักษ์ 
22
581301140
นางสาวอรวรรณ โชตินอก 
23
581301141
นางสาวอรอุมา หิรัญเขว้า 
24
581301142
นางสาวอาภาภรณ์ เค่านอ 
25
581301143
นายอิสรภาพ เทพประสิทธิ์ 
26
581301144
นายเบญจรงค์ อาจนาวัง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................